Publicació de les qualificacions i resultats de les proves dels processos selectius:

600, personal funcionari* 643, agents rurals
650, àmbit penal* 700, personal laboral

*Hi ha dos processos amb exàmens pendents: 635 (auxiliar administratiu) i 655 (treball social àmbit d’execució penal), les qualificacions estan previstes a l’octubre.

Es poden comprovar els llistats al portal de l’aspirant.

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/index.html

  • Les persones aspirants no aptes poden interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació
  • Les persones aspirants aptes poden presentar al·legacions en un termini de 10 dies hàbils

 

Així mateix, segons les bases de la convocatòria, es passa a l’obertura de la fase de concurs (mèrits) per a les persones que han resultat aptes:

Els mèrits que no constin en el Registre General de Personal (expedient d’ATRI) s’han d’al·legar iacreditar mitjançant els documents i procediments que s’especifiquen en les bases de la convocatòria. A aquest efecte, el mèrit de serveis prestats en altres administracions públiques s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, del certificat normalitzat que s’estableix a l’Annex 2 de la respectiva convocatòria.

En aquest sentit, aquests mèrits s’han d’al·legar i acreditar en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació dels Acords en l’e-Tauler, exclusivament a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

Veure en PDF: INFOCATAC QUALIFICACIONS ESTABILITZACIÓ