El 24 d’octubre s’han publicat els acords dels tribunals qualificadors dels processos d’estabilització 600, 700 i 650 juntament amb els llistats provisionals de mèrits i les persones aspirants que han d’acreditar el català. Aquests llistats es poden consultar al portal de l’aspirant.

Aquests acords han modificat preguntes de diferents processos perquè han prosperat recursos presentats. Així que hi pot haver modificacions segons el cos o categoria pel nou barem aplicat i noves aspirants aptes. Per a aquests aspirants aptes sobrevinguts s’obre un període de 10 hàbils per comprovar que els mèrits dels que diposa l’Administració són correctes o per aportar mèrits que no constin en l’expedient, en aquest enllaç.

La resta d’aspirants aptes poden formular al·legacions a través d’aquest enllaç en un termini de 10 hàbils.

Les aspirants no aptes poden formular recurs d’alçada en el termini d’un mes.

Pel que fa a les convocatòries amb ajornament (auxiliar administratiu i treball social àmbit execució penal) les publicacions es realitzaran un cop passi el període d’un mes de termini per a la presentació de recursos que es va iniciar el passat 6 d’octubre.

Tot seguit us deixem un quadre amb les convocatòries afectades pels canvis:

Convocatòria 600, Personal funcionari
Convocatòries amb canvis
601, Arquitectura 602, Arxivística 603, Biologia
604, Tècnic superior (les 5 opcions) 605, Educació física 606, Enginyeria agrònoma
607, Enginyeria camins, canals i ports 612, Metges/esses avaluadors 613, Arqueologia
616, Planificació lingüística 617, Psicologia 619, Salut pública
620, Veterinària 622, Biblioteconomia 624, Educació social (2 temaris)
625, Enginyeria tècnica agrícola 626, Enginyeria tècnica de forests 628, Enginyeria tècnica industrial
630, Intèrprets informadors/ores turístics 634, Delineació  

 

Convocatòria 650, àmbit execució penal
Convocatòries amb canvis
651, Cos superior, dret 653, Psicologia
654, Educació social  

 

Convocatòria 700, Personal laboral
 Convocatòries amb canvis
 702, Metge/essa Assistencial 712, Tècnic/a especialista informàtic/a
714, Conductor/a (carnet C) 717, Conductor/a (carnet B2)
729, Llicenciat/a. Personal laboral docent 730, Tècnic/a de gestió. Personal laboral docent

 

Veure en PDF: INFOCATAC mèrits oposició