CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI

CONVOCATÒRIA 833

 

 

INFOCATAC oposicions convocatòria 833

 

 

El 20 de juny s’ha publicat la Resolució PRE/2242/2024 de convocatòria dels processos ordinaris de selecció de 23 cossos. Aquestes oposicions acumulen les places ofertes les OOP 2021-2022-2023-2024. És la convocatòria 833 i es convoquen diverses escales del cos superior (A1),  el cos de diplomatura (A2) i del cos tècnic especialistes (C1). La fase d’oposició valdrà 60 punts i la de concurs, 40 punts i mantindrà els mateixos aspectes de la resta de convocatòries ordinàries.

 

La distribució de les places és la següent:

 

 

 

 

 

Les places reservades que no es cobreixin s’acumulen a les no reservades del mateix torn. Així mateix, les places sense cobrir d’un torn s’acumulen a l’altre torn.

 

També cal destacar que el torn de promoció interna inclou la funcionarització del personal laboral fix de la mateixa categoria.

Els temaris de la fase d’oposició són els establerts per la Resolució PRE/2423/2022 i es poden trobar en aquest enllaç. Pel que fa al torn de promoció interna, seran els temaris que s’han aplicat al concurs oposició d’estabilització reduïts.

 

La fase d’oposició té els mateixos paràmetres que la convocatòria 824 i 828. Queda de la següent manera i valdrà 60 punts:

 

FASE OPOSICIÓ Torn Lliure Promoció Interna
Escales A1 i A2 3 exàmens tipus test 2 exàmens tipus test (sense part general)
Tècnics especialistes 2 exàmens tipus test 2 exàmens tipus test del temari reduït

 

Els exàmens són eliminatoris entre ells i s’han d’aprovar tots amb la nota mínima.

 

La fase de concurs té els mateixos paràmetres que la convocatòria 824 i 828, val 40 punts, i queda així:

 

Serveis prestats

 15p

Superació de processos i exercicis selectius

15p

Coneixements de llengua catalana

5p

ACTIC

 5P

Torn lliure

·Temps de servei al cos

      0,42 mes complet

(En les convocatòries de pedagogia, psicologia i treball social adscrits en àmbit penal 0,14 mes complet

Promoció interna

·Temps de servei al cos des de el que es promociona

      0,42 mes complet

– Haver superat un procés sense plaça mateix cos dins els darrers 5 anys*

15 punts

– Haver resultat apte/a en exercicis de caràcter obligatori i eliminatori dins els darrers 5 anys*

2,5p per exercici, fins 10 punts

– Certificat llengua superior (C2)

1,25p

– Certificats de llenguatge d’especialitat:

· Llenguatge administratiu (G)

· Certificat J, jurídic

· Certificat K, correcció

1,25p per certificat

(en el cas de planificació lingüística 3p certificat K i 1p J i G)

(En el cas de les convocatòries de tècnics especialistes 2,5p pel certificat de suficiència C1)

– Avançat

5p

– Mitjà

2p

– Bàsic

1p

(* Segons Llei 8/23 queden exclosos les convocatòries dels processos d’estabilització de la Llei 20/21)

 

 

Resolució d’empats:

 

1 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase d’oposició en el seu conjunt.

2 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta de l’exercici de supòsit pràctic, tipus test.

3 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en l’exercici de test de coneixements de la part específica del temari de cada opció. Aquest criteri no és d’aplicació en relació amb el procés de l’escala administrativa del cos administratiu.

4 – la persona aspirant que hagi obtingut la qualificació més alta en la fase de concurs en el seu conjunt.

5 – la persona aspirant que hagi obtingut major valoració en els mèrits, per l’ordre en què estan establerts en la base comuna 8.5.1 d’aquesta convocatòria.

6 – la persona aspirant que tingui més dies de serveis prestats als efectes de la valoració del mèrit de serveis prestats.

7 – Si encara persistís l’empat, finalment, el Tribunal Qualificador determinarà el criteri de desempat aplicable en darrer terme.

 

 

 

Les inscripcions s’hauran de fer telemàticament, a partir del 21 de juny fins el 19 de juliol a través de l’enllaç de la pàgina web de la Generalitat d’oposicions. En la sol·licitud s’haurà de fer constar el lloc on es vol realitzar la prova (Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona). La resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc, el dia, l’hora i les condicions de realització de la prova de la fase d’oposició.

 

Cal recordar que de les places ofertes hi ha un 15% addicional per a les persones aspirants aprovades sense plaça. Segons la Llei 8/23 que modificava la disposició addicional trentena del Decret 1/97, les persones aspirants que aprovin sense plaça, durant un termini de tres anys o fins la següent convocatòria, queden en situació de cobrir futures vacants com a funcionaris de carrera en adjudicació provisional. A aquests efectes, les places que queden en aprovats sense plaça són les següents:

 

 

 

En l’article 11, adjudicació de llocs de treball i nomenament, especifica que els nomenaments seran de caràcter definitiu. Primer escolliran per ordre el torn de promoció interna i, posteriorment, el torn lliure.

Dins de cada torn, primer les persones que participen en relació a les places reservades.

 

IMPORTANT, l’article 12 estableix que totes les persones que hagin superat el concurs oposició hauran de fer una formació obligatòria impartida per l’EAPC, per “disposar de les habilitats i competències del cos”.