GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ DE LA MEPAGC

 

 

El 19 de juliol s’ha realitzat la reunió del Grup de Treball d’Estabilització que depèn de la MEPAG, tot seguit els temes que hi hem tractat:

 

Concurs- Oposició d’Estabilització

 

En aquests moments ja estan publicades les plantilles de correcció i els enunciats de tots els cossos i categories, menys 2 (Auxiliar Administratiu i Treball Social), que falten els enunciats, perquè hi haurà una segona crida el 29 de setembre.

 

Les persones ja poden calcular-se la nota, però el llistat de notes de totes les persones participants, probablement, no es publicaran fins al setembre, per donar les màximes garanties de revisió de totes les preguntes i publicar llistats amb la màxima fiabilitat.

 

La base 13.2 Acords dels Tribunals Qualificadors estableix:

 

Contra la resta d’actes de tràmit dels Tribunals Qualificadors, les persones aspirants poden presentar les al·legacions que considerin convenients davant del Tribunal Qualificador corresponent, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest acte,… (e-tauler el dia 10 per a les proves realitzades l’1 i el dia 17 per a les proves realitzades el 8). Les persones aspirants han de presentar les seves al·legacions a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció disponible al web de tràmits gencat

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135

 

Durant aquest estiu és important que les persones aspirants revisin els seus mèrits d’ATRI per tal que tot estigui correcte. Ara bé, fins que no finalitzin els exàmens i estiguin els resultats no s’iniciarà la fase de concurs.

 

Amb aquest calendari, la previsió és que cap a finals d’any ja es podria finalitzar el concurs oposició d’estabilització.

 

Auxiliars de geriatria. Concurs de mèrits

 

Pel que fa al concurs de mèrits d’auxiliar de geriatria, que va quedar pendent pel procés d’oposició ordinària, la resolució sortirà al setembre. Abans, però, hi haurà la convocatòria i acreditació de la llengua catalana i castellana. El procediment de l’assignació de places serà igual que va ser el concurs de mèrits. Les persones aptes del concurs de mèrits que ocupin una plaça susceptible d’estabilització es quedaran en provisional en aquesta, i les persones que no, aniran a un acte públic d’adjudicació a una plaça en provisional, també.

 

Promoció interna

 

IAC-CATAC hem demanat que s’iniciï la negociació de les bases i es publiqui la convocatòria encara que no hagi finalitzat el concurs oposició d’estabilització, però l’Administració vol anar pas per pas i no repetir actuacions com les del 29 d’abril. Així doncs, quedarà per a inicis del 2024. IAC-CATAC també hem proposat, de cara a la negociació de la convocatòria, que els mèrits computin un 50% enlloc d’un 40% com a estabilització, donat que promoció interna no serà per mèrits com IAC-CATAC va demanar, perquè Funció Pública no va acceptar negociar-ho en aquesta línia. Les bases, al final, han quedat pendent de negociació per a principis de setembre.

 

Concurs de trasllats.

 

Amb els nomenaments del concurs oposició d’estabilització, existeix la possibilitat que s’iniciïn els concursos de trasllats d’aquells cossos que no són susceptibles de promoció interna i, també, els canvis de destinació del personal laboral, tant transversals com específics de cada departament. Però queda tot en l’aire fins a la propera reunió de setembre.

 

Convocatòria subalterns

 

IAC-CATAC també hem recordat el compromís de Funció Pública de convocar l’oposició ordinària del cos Subaltern l’abans possible amb les condicions del concurs oposició d’estabilització per tal de pal·liar el greuge que aquest cos ha patit al no tenir dret a aquest procés. També pendent del calendari global que es posarà damunt la taula al setembre.

 

RD 5/2023

 

IAC-CATAC hem demanat l’estudi de l’aplicació de l’article 217 del RD 5/23 sobre la possibilitat d’una nova convocatòria de concurs de mèrits per aquelles places que no s’han convocat de la disposició vuitena de la Llei 20/21. Funció Pública està pendent d’interpretació amb el Ministerio d’aquesta disposició.

Veure en PDF: Cataccrac grup de treball mepag 19 de juliol