El 20 de desembre s’han publicat al DOGC les diferents convocatòries de processos d’estabilització mitjançant concurs oposició per a personal funcionari.

Resolució PRE/3976/2022 de personal funcionari, Convocatòria 600

Resolució PRE/3974/2022 de cos d’advocacia, Convocatòria 644 (4 places)

Resolució PRE/3973/2022 de personal funcionari d’àmbit d’execució penal, Convocatòria 650

Tot el seguiment dels processos de concurs oposició d’estabilització es farà a través del següent enllaç que ha habilitat Funció Pública:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

Des de la IAC-CATAC us volem recordar el barems dels processos d’estabilització:

Per al personal Funcionari:

CRITERIS DE DESEMPAT:

A) Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en el mateix cos, escala, especialitat funcionarial objecte de la convocatòria:

a.Excedències derivades de la Llei 8/06 de conciliació (excedència voluntària per a tenir cura de fill/a, excedència voluntària per a tenir cura de familiars, excedència voluntària per al manteniment de la convivència i excedència voluntària per violència de gènere).

b. Excedència per raó de violència terrorista.

c. Excedència forçosa.

d. Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

B) Major temps de serveis prestats en llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat funcionarial objecte de la convocatòria, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis. C) Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l’Administració de la Generalitat. D) Major puntuació en la fase d’oposició. E) Cas de mantenir-se l’empat, aquest es resoldrà mitjançant la realització d’una prova complementària per part del tribunal qualificador o l’òrgan tècnic de selecció.