Com a prèvia la part social manifestem, un altre cop, la poca o nul·la consideració que aquest Comitè, que es fa cada tercer dimecres de cada mes, per part del Departament d’Interior. El Subdirector de RRHH de la DGPEIS no s’ha presentat, i no és la primera vegada, i la Coordinadora de Gestió de Protecció Civil tampoc.

 

  1. Temes transversals o de la Direcció de Serveis
  • PENDENT: Informació sobre el complements pendents d’aprovar o modificar de la DGPEIS i DGAR. Resposta per part de la comissió retributiva.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical ens comunica que la comissió de retribució els ha informat que no donen l’autorització definitiva per negociar aquest import, en aquest Conveni. Des de la DGPEIS s’està demanant que es torni a valorar per aquest conveni.

IAC-CATAC consultem que si hi ha un plantejament aquesta segona valoració, igualment no s’abonarà aquests complements al juny. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que no.

  • PENDENT: Categoria específica TEOC: Estat per part de les diferents DG del Departament d’Interior de la creació de la categoria especifica de TEOC per cadascuna.

Sense resposta al no estar el Subdirector de RRHH.

Al no estar el Subdirector de RRHH no hi ha resposta. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que la responsable de Protecció Civil i des de la DGAR no han fet cap proposta per la categoria única.

  • PENDENT: Teletreball telefonistes del Departament: Valoració de si tècnicament i organitzativament es factible (DGP).

Des del punt de vista tècnic (s’ha fet un estudi) és viable. Ara s’ha de mirar si és viable organitzativament. Si és viable en aquest últim punt no serà un procés àgil. La part social demanem que hi hagi certa pressa en la viabilitat organitzativa.

PENDENT: Grup de treball de borses:

  1. Pendentreunir el grup.

Des de RRHH es manifesta que ara amb campanya forestal, més altres feines, no ens podem concretar data fins desprès de campanya.

  1. Suspensions – Aclariment sobre l’aplicació de les suspensions: contractes de durada determinada.

La part social manifestem que s’estan aplicant criteris diferents des de RRHH. Des de RRHH se’ns informa que no és així, que ho tenen documentat. La part social exposem que un contracte de substitució és un contracte amb data de finalització, per tant, ha de tenir directament la suspensió, Protecció Civil ho està fent d’aquesta manera mentre que la DGPEIS no. La Part Social demanem una reunió urgent per discutir aquest tema i des de RRHH ho veuen inviable. Davant d’aquesta resposta la part social instem que quan ens reunim, si es demostra que RRHH no esta fent bé el procediment, que totes les renúncies que s’han aplicat per no haver fet la suspensió que se’ls hi treguin al personal afectat.

La part social manifestem que la petició de demanar la reunió de borses és de fa mesos i que ara no sigui possible és deixadesa per part de RRHH.

La part social demanem que en menys de dues setmanes es tingui resposta de cada una de les unitats per saber quin criteri segueix cadascuna davant les suspensions, per si s’ha de portar a la CIVE.

 

2- DGAR

La Cap de Servei de Coordinació Administrativa de la DGAR ens informa que per cobrir les incidències estructurals de les territorials necessiten l’autorització de la Direcció de Serveis, en canvi la Sala Central, al fer 24 hores, no els hi cal l’autorització i la gestió de cobertura és molt més àgil.

El Comitè deixa constància que hi ha sales que tenen sobrecàrrega de treball, sobretot les territorials perquè no és àgil la cobertura d’aquestes sales quan hi ha incidències. Els responsables manifesten que són situacions puntuals i que el Cap de Sala és el responsable de distribuir la feina amb la gent disponible. Igualment estan treballant perquè les cobertures siguin més àgils.

Es demanen, també, els criteris del calendari de reforç d’estiu, des del Departament ens ho faran arribar. El seu objectiu és cobrir les tardes i vacances. No tenen el mateix horari del personal anual.

Actualment, a l’oposició d’agent rural no puntua el temps treballat de TEOC. Des del Comitè es proposa valorar que els TEOC al ser una feina molt directa amb agents rurals, més el coneixement que tenen que està vinculat, que puntuï per oposicions. La Cap de Servei de Coordinació Administrativa informa que elevaran la petició a Direcció de Serveis.

 

3.- DGPEIS

3.1 PENDENT i URGENT: Document de localització de Premsa.

A data d’avui encara no tenen el document tancat. Els treballadors demanen que se’ls apliqui el mateix criteri que als altres laborals com el GEM. Des de RRHH informa que el criteri que segueixen es que quan siguin activats dins de les hores localitzables, aquest temps es computarà com a hora extra, amb el resultat que les hores no realitzades com a localitzables s’hauran de reprogramar.

3.2 PENDENT: Participació i consulta de l’estat de proposta de la inclusió del personal laboral a  la Llei de bombers.

Al no està present el Subdirector de RRHH, no hi ha resposta.

3.3 Assegurances TEHM-EPAF i AOF

L’assegurança queda coberta fora de Catalunya, arreu de tot el món. La part social demanem el link per poder fer la consulta de l’assegurança.

https://economia.gencat.cat/web/.content/70_assegurances_riscos/arxius/Plec_Tecniques_AP_2013.pdf

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/assegurances/gestio-riscos/polisses/accidents-personals/,

3.4 PENDENT: Reunió del grups de treball dels complements per tancar els documents i poder fer la valoració i votació per part dels treballadors.

RRHH comunica que està d’acord amb els documents que ha elaborat la part social. La part social demanem fer una reunió al més aviat possible per tancar els documents i poder enviar-ho als treballadors i treballadores.

IAC-CATAC recordem a RRHH que el document dels TEHM no ens ha arribat amb els canvis detectats. RRHH manifesta que encara l’han de modificar, esperen fer-ho en breu.

3.5 CF 2023 – a 15 dies de començar la campanya

El Cap del Servei Tècnic informa que l’empresa a fet ja la revisió de les caixes de la roba dels AOF i han facilitat un excel on s’especifica el material que falta o s’ha desestimat. A les regions que tenen magatzem propi s’han enviat les caixes per fer la primera revisió prèvia, les úniques que no tenen magatzem son la REMN i REMS que seran els conductors que faran aquesta inspecció.

La part social celebrem que aquest any el dia 1 de juny totes les caixes estaran revisades i els treballadors AOF tindran el material amb condicions òptimes.

Roba del personal Laboral que també es BVOL: Necessitat que tinguin la roba de la categoria laboral independentment que pugui coincidir amb la roba de BVOL.

El Cap del Servei Tècnic no valora que tinguin el doble de roba perquè té un impacte econòmic massa alt . La part social informem que els més perjudicats son els AOF. El Cap del Servei Tècnic valora que, pels AOF, haurien de tenir una bossa de transport pel material (botes forestals, pantalons…)

El Cap del Servei Tècnic desconeix què va passar l’any passat amb els EPAF de campanya on no anàvem vestits com la resta de companys i anàvem amb granotes d’AOF. Assegura al Comitè que aquest any hi ha roba i no hauria de tornar a passar.

El Cap del Servei Tècnic informa que del personal de PREMSA s’ha de fer una sol·licitud dels treballadors/es a través del Cap d’Àrea per a la petició de roba. Quan arribi, s’ha valorat que per aquesta campanya dotar amb unes botes de trekking, un peto i polos logístics perquè ara no hi ha polos específics per a Premsa.

El Cap del Servei Tècnic informa que aquest any tots els intervinents tindran frontals, incloent els EPAF.

Des de RRHH se’ns informa que a data del 16 de maig s’ha fet l’adjudicació de 155 places del personal AOF vacants, s’han convocat 152 persones, s’han cobert 120 i queden sense cobrir 35 places. La part social consultem què passarà amb les places buides, i RRHH comunica que les places sortiran per l’ATRI, però no poden confirmar perquè no han pogut parlar amb el Subdirector de RRHH. La part social manifestem que amb aquestes dades s’entén que per a l’any que ve, s’haurà de fer ampliació de borsa.

La validació del document de campanya forestal, RRHH comunica que falta acabar de redactar. La part social demana que sigui abans del dia 1 de juny, que comença la campanya.

La part social demanem que hi hagi tota la informació interna que es va produint durant la campanya en una carpeta o enllaç dintre de l’Intranet. Des de RRHH ho miraran.

La part social manifestem la preocupació dels treballadors/es per la prova física de l’oposició de Bomber/a de primera que hi ha a finals de juliol. Quin plantejament té RRHH de permisos i temps abans de la prova? RRHH comunica que ho estant mirant però que encara no tenen resposta.

RRHH comunica, també, que el tema de les dietes que no s’han abonat és perquè algunes dietes no eren correctes. S’han recopilat totes les dades dels afectats i s’han enviat a les regions per validar que siguin correctes les dietes a percebre. La regió més afectada és Terres de l’Ebre.

3.6 AOF

Al no estar el Subdirector de RRHH no hi ha resposta.

La Cap de RRHH comunica que la proposta de canviar de categoria E a D2 del personal AOF s’ha fet la petició a Direcció de Serveis, i que encara no tenen el report. Des de RRHH creuen que si hi ha pressupost, es procedirà al canvi amb el 7È Conveni.

La part social demanem que els AOF tinguin la possibilitat de decidir quan volen vacances, sempre mantenint els mínims. Des de RRHH deneguen aquesta posició.

El Cap del Servei Tècnic confirma que aquest any hi haurà una emissora per AOF. I si no hi ha incidències estaran totes al parcs corresponents a data 1 de juny a inici de campanya.

3.7 CONDUCTORS

IAC-CATAC comunica que davant el conflicte col·lectiu que hi ha del complement de toxicitat, el Director de Bombers va comunicar que es tornés a valorar a l’Intercentres, però no hi ha resposta perquè no hi ha el Subdirector de RRHH.

Des de RRHH se’ns confirma que falta cobrir la plaça de Cambrils i Bellaterra.

3.8 EPAF

La part social demanem que s’inclogui en els plans d’activacions un reforç a les esquadres forestals. Al no estar el Subdirector de RRHH, no hi ha resposta.

3.9 TEHM

RRHH comunica que ara no tenen clar si s’ha de canviar l’epígraf. La normativa de l’epígraf de la Seguretat Social no deixar clar quin és, perquè se’ns considera administratius. Encara estan valorant quin procediment han de seguir. No han presentat cap document a Tresoreria.

IAC-CATAC comuniquem que hem fet consulta legal i es pot fer d’ofici l’error dels epígrafs. S’ha d’anar a tresoreria i abonar l’import de les retencions de les quotes que pertoqui per revertir aquesta situació.

3.10 TEOC

La part social, a l’anterior Comitè, vam proposar que el personal TEOC cobrís amb hores extres els sota-mínims de les sales fins que hi hagués l’ampliació de la borsa, un informe justificatiu, al no assistir el Subdirector de RRHH no tenim informació.

La Part Social manifestem que a la publicació de les places de Cap de Sala de Suport hi falta el redactat dels criteris dels calendaris. El Cap de la Divisió de la Sala Central comunica que en breu ens ho farà arribar. La Part Social comuniquem que s’ha d’elaborar un annex d’aquest calendari, sobre les localitzacions.

3.11 EPAF-GRAF.

Sense informació perquè no ha assistit el Subdirector de RRHH.

La part social comuniquem a RRHH que no estem d’acord amb aquestes places. És una categoria inventada. Des de la part social es va fer una proposta legal que era crear un C2 com a especialista d’ofici, que és una categoria genèrica, però des de RRHH no han escoltat i han decidit crear aquesta categoria inexistent.

IAC-CATAC manifestem que les 6 places d’EPAF adscrits al GRAF, son tasques i categories diferents. Aquesta oferta a l’ATRI s’ha de retirar i agafar gent de la borsa d’EPAF. Des de RRHH en prenen nota.

 

DAVANT DE LA CONTINUA MANCANÇA DE RESPOSTA PER PART DE RRHH perquè NO HI HA EL SUBDIRECTOR DE RRHH la Part Social DEMANEM fer un REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA per abordar tots els temes pendents, i no esperar un mes fins el següent Intercentres.

 

3.12 PENDENT:  . Catàleg de roba del personal: Lliurament al Comitè de la proposta de catàleg de roba.

El Cap del Servei Tècnic informa que s’ha enviat avui la versió 1 perquè és la que s’està treballant. Ara tenim 15 dies per les esmenes.

3.13  Pendent. Pla formatiu pel 2023

Sense cap tipus de novetat per part de RRHH.

 

  1. Torn obert de paraules

La Part Social informem que els EPAF de Girona no tenen taquilles per guardar les pertinences, perquè se les han quedades els Bombers nous. El Cap del Servei Tècnic informa que s’ha de seguir amb el procediment jeràrquic per demanar les taquilles per comanda, els treballadors/es han fet constància al seu responsable, però no veuen que es vagi a resoldre. Al final es decideix que s’enviarà un correu al Cap del Servei Tècnic explicant la situació per buscar la situació de manera àgil.

IAC-CATAC proposem a RRHH que tinguin un complement del lloc que estigui integrat amb el complement de caps de setmana i festius. Des de RRHH se’ns informa que no és viable.

IAC-CATAC demanem explicacions davant un correu enviat a la Part Social del Subdirector de RRHH, on planteja crear una borsa excepcional, com es va fer en pandèmia, però ara seria per la manca de personal a les sales, fent una única entrevista per accedir i només aquelles persones que tinguin vinculació amb la DGPEIS. Des de IAC-CATAC ens neguem rotundament aquest procés. De la manca de personal de borsa, ja se’ls va comunicar que faltaria personal des de l’octubre de l’any passat, i reiteradament s’ha insistit amb aquesta situació però no hem sigut escoltats. Que assumeixin els seus actes i que ara no facin procediments que no son excepcionals. Al no estar el Subdirector de RRHH no podem tenir resposta.

La part social demanem saber quan s’actualitzarà la relació dels llocs de treball, en aquest cas del personal de Taller-Ràdio. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que amb efectes a dia 1 de juny. Es farà un avís als treballadors i treballadores.

La part social demanem saber els permisos del dia 28 de maig que son les eleccions municipals. Des de RRHH ho miraran i faran comunicat.

 

Descarregar en PDF: COMITÈ INTERCENTRES 17-5-2023