Comissió Paritària sectorial de prevenció de riscos laborals

 

 

Cataccrac paritària salut maig 24

 

 

Us presentem un resum dels temes més importants que s’han tractat a la darrera reunió de la Comissió Paritària Sectorial de Prevenció de Riscos Laborals per al personal d’administració, tècnic, i laboral del passat 28 de maig.

Una vegada més es repeteix la queixa de la part social sobre el fet de no mantenir els punts de l’ordre del dia acordats a la reunió de la Permanent d’aquesta comissió. Des de Funció pública es fa un buidatge posterior dels punts proposats i acceptats a la Comissió Permanent i s’arriba a aquest plenari només amb una part dels punts i es vol deixar constància que aquest no és el funcionament correcte d’aquesta Comissió.

S’insisteix també a reclamar a Funció Pública el llistat de tots els membres d’aquesta comissió paritària, i que s’inclogui també els membres de l’Administració.

 

Protocol de persones especialment sensibles del Departament de Salut 

Es comparteix el document “Procediment d’adaptació del lloc de treball per especial sensibilitat” del Departament de Salut amb una valoració general molt positiva. Es  proposa que aquest text serveixi de base per fer aquest procediment extensiu a la resta de departaments. Funció Pública confirma que s’enviarà el document a tots els departaments i se n’espera el retorn amb les valoracions. Es tracta d’igualar els criteris de tracte del personal especialment sensible a tots els departaments.

 

Adaptacions del lloc de treball

Torna a sortir a debat el punt no resolt sobre la possibilitat d’adaptació del lloc de treball per motius de salut mitjançant l’opció de teletreball i sempre segons criteri mèdic. Des de la IAC CATAC pensem que aquest punt no es resoldrà fins que no hi hagi una instrucció comuna per a tots els departaments. Des de la part social exigim a l’Administració disposar de criteris unificats per a tots els departaments per facilitar aquesta adaptació i sobretot per a que no hi hagi diferències de tracte a l’hora d’aplicar aquests criteris segons el departament on es treballa. Som conscients que el teletreball no és una obligació com a modalitat d’adaptació del lloc de treball, però pensem que en alguns casos és la millor via possible.

 

Seguiment de l’activitat preventiva, en especial les derivades de les avaluacions de risc psicosocials

Hem d’insistir, una vegada més, en la necessitat de recordar a tots als departaments l’obligació de fer el seguiment de les mesures correctores proposades a les avaluacions de riscos i especialment a les avaluacions de riscos psicosocials. No pot ser després que d’una avaluació de riscos, hi hagi departaments on les mesures correctores es queden a l’aire, i sabem que això passa. S’ha d’instar i insistir als Comitès de Seguretat i Salut Laboral que es faci el seguiment de l’aplicació d’aquestes mesures correctores i entre tots assegurar-nos que es porten a terme.

Tornem a parlar d’un assumpte que fa temps que s’arrossega, amb relació a una partida de llits amb motor, comprats per a residències (DSO) i que estan espatllats. Des del departament es diu que s’està treballant per a solucionar-ho, però la realitat és que aquest material va ser lliurat al desembre (després d’uns quants anys d’espera a causa de la dificultat de l’acord marc per efectuar aquesta compra) i encara segueixen espatllats. Des del punt de vista de IAC-CATAC sembla evident que no es va fer una selecció adequada del material, i ara mateix encara no es disposen dels mitjans tècnics perquè funcionin. En resum, s’ha fet una despesa considerable i el material lliurat no funciona correctament, passen els mesos amb tot el que això suposa per al personal que treballa a les residències, perjudicant la salut de les persones treballadores. S’insisteix en la necessitat i urgència de desencallar el tema i trobar solucions 

A banda, amb relació a la informació a lliurar als delegats i delegades de prevenció de riscos sobre els accidents ocorreguts, es recorda que  hi ha un acord de la Comissió Paritària on s’especifica quines són les informacions que s’han de notificar delegats (Instrucció 1/2005). Des de la IAC-CATAC s’insisteix que es respecti aquest acord i què en el cas de voler canviar aquestes condicions, es faci a través d’aquesta Comissió Paritària.

 

Actuacions preventives en salut mental

Tota la parta social està d’acord en demanar que des de Funció Pública s’impulsin noves línies d’actuació per poder treballar en la promoció de la salut mental a la feina. Alguns departaments disposen  de programes d’ajut psicològic per als treballadors i treballadores i activitats per promocionar la salut mental. Aquestes activitats s’haurien de fer extensibles a la resta de departaments perquè tot el personal se’n puguin beneficiar. Una vegada més, ens trobem amb una gran disparitat de criteris segons les diferents sensibilitats departamentals en aquesta matèria i això comporta moltes diferències per al personal segons a quin departament es treballa. 

I no cal dir que també caldria revisar el paper de les mútues en matèria de salut mental per tal que es valorin correctament les afectacions psicosocials amb origen a la feina.

 

Agressions al personal per usuaris/àries

La part social vol conèixer quines instruccions en matèria de seguretat es donen als departaments per evitar les agressions. I també es vol saber si tots els departaments disposen d’instruccions en aquesta matèria.

S’insta a l’Administració que els acords sorgits a les diverses comissions de seguiment, avancin i s’apliquin. L’administració té l’obligació de complir els acords, no n’hi ha prou només en arribar a acords. És absolutament necessari que l’Administració adopti mesures urgents per entomar aquest problema.

Es torna a recordar que amb relació a les agressions no es pot parlar només del col·lectiu de presons, ja que hi ha altres àmbits on també es pateixen agressions i no es tenen gaire en compte (per exemple, SOC, Oficines Drets socials, residències, Agència Tributària, ICAM, escorxadors, etc.). Cal dir que bona part d’aquestes agressions no arriben mai als jutjats, tot i que l’administració té l’obligació legal de protegir el seu personal. Com que aquest deure sovint és menystingut, es deixa als treballadors i treballadores força desprotegits i vulnerables.

Es proposa la creació d’un observatori que reculli totes les agressions de manera global conjuntament amb una política de tolerància per tal de començar a treballar en la solució d’aquesta xacra.

 

Per a qualsevol informació, pregunta o qüestió relacionada amb la salut i seguretat laboral, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
Ens trobareu a salutlaboral@catac.cat