Us presentem un resum dels temes més importants que s’han tractat a la darrera reunió de la Comissió Paritària general de prevenció de riscos laborals.

 

Canvis en la composició de la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals

Arran de les eleccions sindicals del passat novembre, la composició d’aquesta comissió per la part social queda com s’indica:

  • CATAC: 3 representants
  • CCOO 4 representants
  • UGT 4 representants

 

Requeriments de la Direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

No deixa de sorprendre que la Generalitat de Catalunya hagi de fer requeriments a la pròpia Generalitat de Catalunya per incompliments en matèria de prevenció de riscos, i el que costa més d’entendre es que aquest tema s’arrossegui d’un any a l’altre, com si no fos greu.

 

Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral de l’any 2022

Del total d’accidents amb baixa, un 63% són d’accidents en jornada laboral i un 37% són accidents in itinere. En quan a la forma de l’accident, cal destacar que un 35% són per aixafaments contra objectes immòbils, un 29% són per sobreesforços, un 16% son per topades contra objectes en moviment i un 8% són per mossegades i/o cops de peu d’animals i/o persones.

El 86% d’aquests accidents esdevenen al lloc de treball.

En quan a les lesions que es produeixen, aquestes són bàsicament dislocacions, esquinços i torcades en un 45%, ferides i lesions superficials en un 26%, fractures d’ossos en un 10% i commocions i lesions internes en un 9%.

 

Del total d’accidents sense baixa, un 89% són en jornada laboral i un 11% in itinere.

Un 28% dels accidents són per contacte amb un agent material dur, tallant o punxant, el 16% són per mossegades i/o cops de peu d’animals i/o persones, i el 16% per aixafaments contra objectes immòbils. En quan a les lesions causades, un 65% pateix ferides i lesions superficials, un 19% dislocacions, esquinços i torçades i un 7% commocions i lesions internes.

Cal destacar que durant el 2022 s’han diagnosticat 28 malalties professionals.

Des de la IAC CATAC es demana per a la previsió del 2024 amb la integració de perspectiva de gènere.

 

Execució de les mesures correctores i preventives proposades a les avaluacions de riscos laborals

Les mesures correctores proposades a les avaluacions de riscos no es fan en el temps indicat en l’avaluació. Es demana a Funció pública que insti als departaments a complir amb els terminis proposats. També es demanar conèixer el % de mesures implementades i no implementades, però sembla ser que amb la gestió de l’aplicació PREVENT no es pot generar aquest indicador ja que només és un programa de gestió.

 

Formació en prevenció de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat.

La petició de la part social és la de de fer mes formació en aquest àmbit i de manera especifica dels protocols d’assetjament, es demana que s’impulsi aquesta petició des d’aquesta comissió i que es faci formació obligatòria per als comandaments.

S’està treballant en el nou model de la prevenció i tot i que des de Funció pública es diu que al Pla de prevenció de cada Departament  es detalla la formació necessària per a cada comandament, discrepem d’aquesta afirmació. Seria tan fàcil com disposar de les dades dels comandaments de cada departament que han fet formació en aquest àmbit, formació bàsica de prevenció de riscos i especifica dels protocols d’assetjament.

 

Protocol de conflictes relacionals

Aquest és un requeriment de tota la part social des de fa anys i que encara roman encallat. És una qüestió urgent i que està en mans de Funció pública. La resposta de Funció pública és que mentre es treballa en establir el marc d’aquest protocol, els departaments estan fent intervencions de mediació, cosa que en alguns casos posem molt en dubte. Es demana que la Directora de FP o la persona substituta (amb capacitat de decisió) que assisteixi a aquesta reunió. És greu aquest abandó.

La part social està d’acord en que no s’acceptarà cap protocol si al sistema de mediació que es proposi des de l’administració no hi participen els delgats/des de prevenció de riscos. Un conflicte personal dins de l’entorn laboral és un risc psicosocial i per tant estem parlat  de la prevenció com a primera via de solució.

 

Simulacres d’emergència anuals a tots els centres de treball

Es detecta que hi molts departaments que no fan aquests simulacres anualment tal i com disposa al Pla d’autoprotecció i és greu. Un altre perill relacionat és fer el simulacres en condicions particulars que no son les habituals i majoritàries, així difícilment es pot comprovar si el Pla d’autoprotecció funciona correctament, i que passi això no és acceptable.

 

Agressions al personal que realitza atenció presencial als usuaris/àries

Hi ha constància de l’increment real de les agressions (especialment a presons, ICS, educació) i és per això que s’exigeix fixar data per a la creació del grup de treball i començar a treballar en aquest assumpte ja que el protocol en certs casos no aplica i els treballadors/res estan desprotegits i indefensos.

També hi ha constància que hi ha una infra-notificació de les agressions als CSSL i es necessari analitzar el perquè per a poder trobar solucions.

Es del tot prioritari la protecció efectiva de tots els treballadors, indistintament de la consideració del problema.

La resposta de l’administració és que cada sectorial disposa d’una eina que dona cobertura (protocol) i que cada Departament pot desenvolupar eines pròpies, però la realitat és tossuda i es per això que en el cas d’educació es demana un protocol específic quan l’alumnat agredeix al professorat.

I una vegada més, es posa de manifest que en aquesta reunió falta la participació dels membres representants  del departament d’Educació. Les xifres d’aqueta sectorial son esfereïdores, de més de 3000 docents, un 79% declara haver patit agressions (físiques i/o psicològiques) i un 86% no ha rebut cap informació dels serveis de prevenció. Seria necessari disposar d’un mecanisme per tal de registrar les agressions i poder treballar en la prevenció d’aquest problema.

 

Plans de Desplaçament d’Empresa en els centres de treball de la Generalitat

Als plans de desplaçament d’empresa hi ha una part relacionada amb la prevenció de riscos per tal de reduït els accidents in itinere / in missio. L’administració informa que hi ha hagut un retard en l’aprovació del decret però s’espera que sigui aquest mes. Hi haurà casos on els Plans de desplaçament seran específics segons les circumstancies de cada centre de treball.

 

Contractació de metges/esses de medicina del treball

Es posa de manifest la necessitat de contractar metges de medicina del treball i que hi ha un dèficit estructural important. Des de l’ICSSL es diu que s’ha demanat augmentar el nombre de places d’aquesta especialitat però que actualment la solució es complicada i que aquesta és una tasca a treballar pensant a llarg termini.

Queda palès que hi ha departaments que NO estan representats en aquesta Comissió paritària i que tampoc hi ha tota la representació de Funció pública, fet que mostra els desinterès de l’administració en l’àmbit de la prevenció de riscos, tot i que la Generalitat de Catalunya, n’ha de ser de ser garant i exemple. Quedi constància de la nostra queixa d’aquesta manca de professionalitat.

 

Per qualsevol informació i/o dubte relacionat amb la salut i seguretat laboral no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a salutlaboral@catac.cat

 

Veure en PDF: CATACRAC Salut Laboral febrer 24