MESA SECTORIAL

 

 

El 15 d’abril s’ha reunit la Mesa Sectorial i aquest n’és el resum:

 

Places ATRI amb prioritat a persones amb discapacitat del 33%

 

Segons un informe de la sindicatura de greuges, els processos de selecció tant per al personal fixe com temporal han de tenir la reserva del 7% per a persones amb discapacitat. Davant aquest informe, Funció Pública reserva una de cada catorze places publicades a ATRI per Departament per a personal amb discapacitat del 33%. Des de IAC-CATAC hem demanat aquests criteris emesos per l’informe de la Sindicatura per tal d’analitzar-la, i demanem que en els processos de provisió que es convocaran en breu també hi hagi aquesta reserva per a les persones que han aprovat processos i estan en ocupació provisional malgrat tenir-ne prioritat. Ara han perdut aquesta prioritat de l’oposició a l’hora de concursar i demanem que se’n contempli el manteniment en els concursos.

 

Creació Grup de Treball de professorat d’escoles agràries

 

Des de IAC-CATAC demanem, juntament amb la resta de sindicats, la creació d’un grup de  treball per negociar les condicions laborals del personal que fa tasques docents a les escoles agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

Segons el VI Conveni, el personal laboral professor/a d’escola de capacitació agrària és a funcionaritzar. Això vol dir que se l’ha de funcionaritzar com a docent. El Departament, lluny de fer això, ha funcionaritzat les places per personal funcionari del cos General i de cossos Específics. En aquestes places s’està demanant el màster de professorat sense cap regulació. Denunciem que aquesta funcionarització del conveni no s’ha realitzat i que ha empitjorat les condicions laborals del personal (tal com ja vam denunciar el 2018), que al final exerceixen de docents des de diferents cossos i categories, sense que se’ls reconegui l’especificitat dels seus llocs de treball. Reclamem l’equiparació al personal docent amb les seves condicions laborals, ja que el que s’ha estat fent fins ara suposa un perjudici per a les treballadores i per a la ciutadania.

 

El Departament informa que està treballant internament en aquesta problemàtica i que en breu se’ns facilitarà una calendarització sobre la creació del grup de treball per poder treballar sobre les propostes de l’Administració que inclouen: organització, jornada i horaris i retribucions.

 

 

Personal Administratiu de Suport a les comissaries

 

Des de IAC-CATAC denunciem que el personal administratiu de les comissaries té unes condicions laborals específiques, un volum de treball en augment per la digitalització i pel desplegament dels Mossos d’Esquadra i unes tasques complexes. Per altra banda, té horari especial i l’obligació de treballar una tarda. IAC-CATAC demanem la justificació de l’horari especial i de la necessitat de treballar una tarda amb un informe de la Secretaria General. NO entenem la justificació de la representant del Departament que explica que cal la tarda per donar cobertura al cos de Mossos d’Esquadra. És que aquest no es pot esperar al matí per tramitar un permís o una altra qüestió, o no ho pot preveure abans de les 15 h? D’altra banda, caldria preguntar al personal administratiu i al personal mosso d’esquadra quantes vegades es reclama el personal administratiu a la tarda.

 

Ja al 2018, tal com vam denunciar a la Mesa Sectorial, no hi havia justificació per no aplicar el Decret de Jornada i Horaris i fer que el personal de suport de les comissaries hagués de treballar una tarda obligatòriament. Reclamació que vam fer arribar a Funció Pública i al Departament d’Interior quan ens vam reunir amb la Direcció General de la Policia.

 

A més a més, donada l’especificitat del personal i la perillositat del lloc de treball a les comissaries, demanem un complement específic. Aquest personal ha rebut una formació específica antiterrorista que no ha rebut la resta de personal de la Generalitat de Catalunya, però no es veu reflectit en les retribucions ni en les condicions de treball. El personal segueix entrant i sortint per la mateixa porta que els Mossos d’Esquadra, però sense armilles ni cap fet que els distingeixi del personal policial no uniformat. Això pot arribar a suposar un risc. L’augment retributiu ha de ser tant als llocs base com als caps de negociats (que també tenen una complexitat afegida), és a dir, a tot el personal no policial que treballa dins una comissaria.

 

També reclamem que tot el personal que treballa a les OACs de les comissaries cobri el complement d’Atenció al Públic. Totes aquestes casuístiques fan que el personal que treballa a les comissaries tingui pitjors condicions laborals que la resta dels mateixos cossos de la Generalitat de Catalunya ja que cobren exactament el mateix. Cada setmana surten moltes places a ATRI per cobrir alguna de les més de 800 places de personal administratiu de les comissaries, i ens preguntem: què passarà amb els concursos de trasllats?, quanta gent es quedarà per tenir unes condicions laborals pitjors que als altres departaments o fins i tot que en altres direccions generals del mateix Departament d’Interior?

 

Funció Pública comenta que hi ha un grup de treball intern de la Direcció General de Policia que ha presentat un informe a la Secretaria General i que està en estudi de la seva viabilitat. El Departament d’Interior ha esmentat que en un segon informe estant estudiant millores retributives per aplicar gradualment fins al 2030. Per tant, haurem d’esperar la viabilitat de l’informe intern en el qual està treballant el Departament d’Interior per poder continuar amb les negociacions. Esperem que no haguem d’esperar sis anys més per veure’n els resultats i començar les negociacions.

 

Aplicació de la STS 268/24 sobre l’abonament del triennis com a personal laboral als funcionaris.

 

El 20 de febrer el Tribunal Suprem va emetre una sentència on diu que el personal funcionari que prové d’una categoria laboral ha de cobrar els triennis generats com a laboral abans del 2021 en el seu import, i no en l’import assimilat al cos funcionarial. Des de IAC-CATAC donem per fet que aquest pagament es farà d’ofici per part de Funció Pública i que no hagin de ser les treballadores que hagin de recórrer a la via judicial per poder cobrar-lo. L’Administració diu que l’assessoria jurídica ho està estudiant i que se’ns remetrà la resposta. Esperem que el temps sigui breu, ja que el 2025 s’acaba el termini per a les reclamacions. Si la resposta no és en breu IAC-CATAC defensarà les treballadores públiques fins on faci falta.

 

Torn Obert

 

IAC-CATAC recordem a Funció Pública la resposta pendent sobre el permís d’hospitalització per al personal funcionari que fa torns de cap de setmana. Considerem completament injust que s’apliqui el criteri extret del personal laboral per un pacte de la CIVE. No és un criteri objectiu ni d’aplicació anàloga. Insistim que demanem un dictamen de Funció Pública amb instruccions clares per als recursos humans dels departaments. Ara per ara, una persona funcionària amb aquest horari de cap de setmana amb una jornada superior a les 7 hores i mitja s’ha de poder agafar el permís com un dia, no per les hores del torn. També volem recordar que s’apliqui l’acord de la MEPAG del 20 d’abril de 2022 de mesures socials, laborals i de flexibilització i/o de conciliació de la vida laboral i familiar, concretament l’apartat b)7 on el gaudiment del permís es pot realitzar dins el termini de deu dies en qualsevol moment.

 

Des de la IAC CATAC plantegem a la Mesa Sectorial la qüestió del Teletreball per al personal de l’àmbit d’execució penal que per les seves funcions s’hi podria acollir i el Departament de Justícia no ho permet. Sota l’argument de la seguretat i la protecció de dades, casuística que es dona en molts altres departaments, com el d’Interior, no permeten que el personal es pugui acollir a aquesta mesura. Tanmateix, el personal del cos d’educadores i educadors socials d’execució  penal que treballa als centres de Justícia Juvenil, i no té intervenció directa, podria acollir-se al teletreball els dies que es duen a terme les reunions d’equip quan estan en el torn de nit i cap de setmana. Seria una mesura coherent, econòmica i, sobretot, ecològica. Així doncs, no té sentit que es generin tants trasllats de personal per a dur a terme una reunió de dues hores. D’aquesta manera ho hem plantejat a Funció Pública, annexant a més les sol·licituds i signatures de part del col·lectiu. Esperem doncs una resposta un cop es traslladi la qüestió directament al Departament via Mesa Sectorial.

 

IAC-CATAC demanem una única Borsa de treballadores de l’àmbit d’execució penal. Mateix cos, mateix àmbit, mateixos processos selectius, mateixos processos de provisió (concurs de trasllats). Però una borsa de treballadores diferent? Des de la IAC CATAC reivindiquem davant de Funció Pública que el col·lectiu ha de compartir un mateix espai d’accés a les places i no trobem cap argumentació, ni sòlida ni legal, que permeti dues borses diferenciades de la mateixa tipologia de treballadores. La tasca a desenvolupar és la mateixa.

 

Respecte als espais de negociació, entenem que Justícia Juvenil i Centres Penitenciaris poden tenir qüestions diferents a tractar, però és inadmissible que el grup penitenciari mantingui reunions setmana sí, setmana no amb el Departament i, en canvi, Justícia Juvenil hagi tingut dues reunions en els darrers cinc mesos. Exigim, doncs, una mateixa regularitat en les reunions, com també el mateix tractament de les qüestions que siguin procedents en els dos espais vinculades tant al personal de tractament a les presons com al personal de Justícia Juvenil. Ambdós es mereixen que es tinguin en compte a nivell de negociació les característiques i problemàtiques pròpies del seu lloc de feina.

 

IAC-CATAC també volem recordar que queda menys d’un mes per renovar les primeres sol·licituds de teletreball que es van realitzar arran de la instrucció 1/23 de FP. En aquest sentit, hi ha un avís a ATRI per a tot el personal que té autoritzat el teletreball per tal que faci la renovació de la sol·licitud, en cas que fos anual i demanada des de l’entrada en vigor de la instrucció.

 

També els recordem que encara està pendent la qüestió del calendari laboral en relació als festius que cauen en dissabte i que des del mes de gener la part social reclamem que s’incloguin a la borsa d’assumptes personals les hores corresponents. Funció Pública respon que també hi ha un festiu a recuperar i que per tot això està preparant una Instrucció que ho englobi tot i que serveixi ja per sempre. Hem reclamat que això es faci al més aviat possible, perquè ho puguem negociar i el personal es pugui organitzar. Cal recordar que l’any anterior s’havia acordat que aquestes qüestions es negociarien i acordarien a l’inici de l’any.

 

Finalment, s’ha demanat la convocatòria del grup de treball del personal PAS que encara està pendent del retorn de les demandes presentades al Departament d’Educació.