En data 6/05/2024 es va celebrar una reunió entre el director de l’ACdC (Agència catalana del Consum), Sr. Albert Melià, i  Francesc Gago, delegat sindical i de prevenció del Dpt d’empresa i Treball per part de la IAC CATAC, qui fou també acompanyat pel Sr. Alfons Bonany, treballador de l’ACdC i darrer president de la Junta de Personal de l’ACdC, òrgan de representació del personal que es troba en situació de provisionalitat des de finals de 2019 ( en no haver-se renovat aquest òrgan per la manca d’eleccions a la Junta de Personal, les quals haurien d’haver-se celebrat entre finals de 2019 i principis de 2020).

Aquesta reunió -sol·licitada per IAC-CATAC després de la reunió de la Mesa sectorial 18/04/2024- ha vingut motivada per l’aprovació del decret 15/2023 de reestructuració de l’Agència catalana del Consum.

Els objectius d’aquesta reunió, per part de IAC-CATAC, són principalment els següents:

 • L’afectació del personal base d’aquest organisme autònom la implementació de la nova estructura
 • L’estat actual dels processos de selecció de personal per ocupar els llocs de treball que es convoquen tal com preveu el Decret
 • Situació de les persones que han estat ocupant places o llocs de treball i que -a partir d’allò establert pel decret- se suprimeixen
 • Situació de les persones que estiguin ocupant alguna de les places que se suprimeixen d’acord al decret i que -tot i presentar-se a una o algunes de les noves places creades- puguin no obtenir-ne cap
 • Establiment d’una via de diàleg CATAC-direcció de l’ACdC per si hi ha consultes o queixes al sindicat per la referida implementació de la nova estructura, etc..

 

En relació a diferents qüestions que vam plantejant al director de l’ACdC -relatives als objectius referits- ell primer mostra l’organigrama de la nova estructura de l’ACdC i seguidament explica el següent:

 • Dos dels motius principals per elaborar el Decret foren:
  • Actualitzar funcions i nivells d’un decret que s’havia aprovat ( l’anterior) de l’any 2005 ( el decret 242/2005).
  • Potenciar i dotar de més recursos al fins ara existent servei d’Administració. El director matisa que era un servei amb molt poca gent i, a més, estava infravalorat, no obstant l’elevat nombre de funcions que té. Explica també que aquest servei passa a ser Subdirecció i que s’incrementarà amb 4-5 places més.
 • Els decrets de reestructuració el que fan és reestructurar llocs de treball o places de responsabilitat (suprimeixen llocs de treball i en creen de noves). I no afecten tot el personal.
 • En el decret es parla de 3 Subdireccions Generals i de diferents àrees; però no es parla de les places de responsable (que també es mostren en l’organigrama facilitat per la direcció). El director ha explicat el motiu d’aquesta absència:

“Per facilitar adaptacions i canvis que es puguin produir en aquestes places. Afegeix que quan es volen realitzar canvis en places que es troben contemplades en un decret, cal modificar aquest decret, la qual cosa alenteix molt les actualitzacions de funcions.”

 • Aquests nous llocs de treball creats suposen alguns canvis de funcions respecte a llocs que s’han suprimit i, en general, són llocs que tenen uns nivells superiors als anteriors.
 • Sí es preveu, un cop estigui adequadament implementada la nova estructura, que s’enviarà -a Funció Publica- una proposta de millora de nivell del personal base, especialment del personal tècnic (grups A1 i A2). I que s’aniran ofertant places millorades de nivell, gradualment, i per col·lectius.
 • Per finançar totes les places que pugen de nivell, també explica el dtor, que es manté -des de fa anys- que el capítol 1 no es pot tocar, és dir, no es pot incrementar. Per tant, el que s’ha de fer és desdotar econòmicament les places existents a l’ACdC i no ocupades i passar-ne els diners a incrementar els nous i millors nivells de les noves places establertes al decret de nova estructura.
 • Totes les places noves llevat d’una (previstes en el decret referit ) s’han convocat ja per ATRI i la data final de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 6/5/24. L’única que no s’ha convocat és el lloc de treball denominat Responsable de Normativa i Jurisprudència, tot i que la persona que actualment l’ocupa ha presentat sol·licituds diverses per a altres places de més nivell.
 • També informa que Funció Pública ha dit a l’ACdC que com a màxim, el dia 1/6/24, tothom afectat tant pel concurs de trasllats proper com per la supressió de places fixada pel decret, ha d’estar en el seu nou lloc.
 • Indica que les 3 subdireccions generals seran els primers llocs que es cobriran mitjançant els processos de selecció ja vigents i que les persones que els ocupin participaran després en la selecció de personal per ocupar les àrees i serveis dels quals depenen les subdireccions.
 • Afegeix que en el concurs de trasllat, tothom qui ocupi nova plaça, l’ocuparà en situació de comissió de serveis.

 

Veure en PDF: Cataccrac AcdC